KOPERASI VISAKHA KULIM KEDAH BHD
Menjadikan landasan
pelaburan terbaik.

 
 
PENDAFTARAN AHLI
Permohonan Menjadi Anggota
 • Terbuka kepada Kaum Telugu berwarganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang lahir atau menetap di Utara Malaysia ( Negeri Kedah, Pulau Pinang & Perlis ).
 • Permohonan keanggotaan hendaklah dikemukakan beserta dengan bayaran RM 3,050.
 • Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam borang rasmi koperasi.
 • Borang keanggotaan boleh didapati di koperasi ataupun boleh dimuat turun dari Laman Blog ini.
 • Permohonan mestilah disertakan dengan salinan kad pengenalan.
 • Semua permohonan akan diluluskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keanggotaan.
 • Kelulusan permohonan menjadi anggota akan diberitahu secara bertulis.
 
 
 
 
KELEBIHAN AHLI   YURAN PENYERTAAN
 • Mendapat keuntungan daripada aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh Koperasi
 • Nikmati faedah yang Tinggi dengan skim pelaburan Koperasi
 
 • Permohonan keanggotaan hendaklah dikemukakan beserta dengan bayaran RM 50 Fee masuk dan RM 3,000 sebagai syer.
 
 
 
 
PEMBERHENTIAN
Menurut peruntukan aturan Undang-Undang Kecil Perkara 20 dan 21 seseorang anggota akan hilang kelayakan sebagai anggota jika dalam masa menjadi anggota dia:-
 • Hilang kewarganegaraan
 • Hilang keupayaan dari segi mental
 • Bankrap
 • Disabitkan atas satu kesalahan boleh daftar
 
Keanggotaan seseorang anggota terhenti atas sebab-sebab di bawah ini, mengikut mana-mana yang berkenaan:-
 • Meninggal dunia
 • Menarik diri menurut Undang-Undang Kecil 22
 • Dibuang menurut Undang-Undang Kecil 23
 
 
 
 
BORANG-BORANG
Sila muat turun borang-borang mengikut keperluan anda:-
 
Borang pendaftaran koperasi  
Borang bayaran dividen secara Online Banking  
 
 
KOPERASI VISAKHA KULIM KEDAH BHD @ 2015
Powered By DATA nGEN TECH (M) Sdn Bhd